Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności – Piening Montage

Ogólnie

Firma Piening GmbH (w dalszej części: „my”) jest, jako operator oferty internetowej, podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty internetowej. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej oferty online, osoby kontaktowe w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych są wymienione bezpośrednio w tych przepisach o ochronie danych. Użyte w niniejszym tekście określenia „kandydat” i „użytkownik” obejmują osoby dowolnej płci. Są one stosowane wyłącznie ze względu na lepszą czytelność.
Ochrona danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności europejskim Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych. Dlatego ściśle przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ochrony danych (w szczególności niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)). Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych podlega również przepisom prawnym niemieckiej ustawy o usługach cyfrowych (DDG).

Dane osobowe / Jakie informacje gromadzimy?

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwości zidentyfikowania osoby fizycznej. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące Państwa tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z Państwa tożsamością (takie jak dane statystyczne, na przykład dotyczące liczby użytkowników usługi online) nie są uważane za dane osobowe.
Z zasady mogą Państwo korzystać z naszej oferty internetowej bez ujawniania swojej tożsamości i bez podawania danych osobowych. Zapisujemy wtedy tylko ogólne informacje o wizycie w naszej ofercie online. W przypadku niektórych z oferowanych usług zbierane są jednak od Państwa dane osobowe. Dane te będą następnie przetwarzane przez nas wyłącznie w celu skorzystania z tej oferty online, w szczególności w celu udzielenia żądanych informacji. W przypadku zbierania danych osobowych obowiązkowe musi być podanie tylko tych danych, które są absolutnie niezbędne. Ponadto możliwe jest udzielenie dalszych informacji, w takim przypadku jest to dobrowolne. W każdym przypadku wskazujemy, czy podanie informacji jest obowiązkowe, czy dobrowolne. W związku z korzystaniem z naszych usług internetowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Państwa danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych / Jak chronimy Państwa dane?

Państwa dane będą przechowywane przez nas na specjalnie zabezpieczonych serwerach na terenie Unii Europejskiej. Są one chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem Państwa danych przez osoby nieuprawnione. Dostęp do Państwa danych jest możliwy tylko dla kilku upoważnionych osób. Są one odpowiedzialne za wsparcie techniczne, handlowe lub redakcyjne serwerów. Wdrażamy fizyczne, techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa, aby odpowiednio chronić Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem i zmianą. Te środki bezpieczeństwa obejmują zapory sieciowe, szyfrowanie danych, fizyczne ograniczenia dostępu do naszych centrów danych, przydzielanie i stosowanie haseł, koncepcje autoryzacji i kontrole dostępu do danych. Państwa dane osobowe są przesyłane w sposób zaszyfrowany przez Internet. Do transmisji danych używamy szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).

Zobowiązujemy się do ciągłej optymalizacji naszych koncepcji i systemów bezpieczeństwa.

Czy osoby niepełnoletnie mogą korzystać z naszych usług?

My nie zbieramy świadomie żadnych informacji od osób nieletnich lub innych osób, które zgodnie z prawem nie mogą korzystać z naszych usług i stron internetowych. Prosimy o kontakt w przypadku podejrzenia, że nieumyślnie lub przez pomyłkę zgromadziliśmy dane osoby małoletniej, abyśmy mogli je niezwłocznie usunąć; chyba że prawo wymaga od nas zachowania danych.

Wykorzystanie i ujawnienie danych osobowych osobom trzecim

Kandydat wyraża nam zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych w celu nawiązania i utrzymania kontaktu oraz na przesyłanie wszelkiej korespondencji związanej z tą relacją użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że inna forma jest obowiązkowa z przyczyn prawnych.

My wykorzystujemy informacje o kandydacie, w szczególności jego dane osobowe, w celu pośrednictwa pracy, w szczególności wypożyczania pracowników lub pośrednictwa personalnego. Aby my mogliśmy zaoferować kandydatowi odpowiednie zadania zawodowe w sposób ukierunkowany, dane osobowe kandydata są w tym celu gromadzone, przetwarzane i przechowywane. Dane te obejmują przynajmniej: nazwisko, imię, datę urodzenia, pełny adres, dane kontaktowe, aktualną sytuację zawodową, pożądane miejsce zatrudnienia, dyspozycyjność i aspiracje zawodowe kandydata. Ponadto my wymagamy wszystkich informacji, które zwykle znajdują się w życiorysie, aby pomyślnie odbyć staż.

My wykorzystujemy dane kandydata w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania i ustrukturyzowania relacji związanej z rekrutacją oraz do pośrednictwa pracy kandydata. Kandydat wyraża zgodę na przekazanie dokumentów aplikacyjnych zainteresowanym osobom trzecim. Jeżeli dane zostaną przekazane osobom trzecim w wyżej wymienionych celach, my nie mamy wpływu na przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie tych danych przez osoby trzecie; wszelkie roszczenia dotyczące ochrony danych w tym przypadku kierowane są zatem wyłącznie przeciwko osobom trzecim. Wraz z przekazaniem zdjęć do nas, kandydat wyraża zgodę na przesłanie ich przez nas zainteresowanym osobom trzecim wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Jeśli kandydat chce ograniczyć krąg pośredniczenia, musi o tym nas poinformować.

My zachowujemy te dane zgodnie z przepisami ustawowymi również po zakończeniu stosunku stosowania i przekaże je również organowi nadzorczemu, o ile jest to wymagane zgodnie z § 8 AÜG. My przechowujemy dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji relacji związanej z rekrutacją. Następnie dane zostaną usunięte, o ile nie uniemożliwiają tego przepisy prawne lub jeśli kandydat wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystanie.
Ponadto nie przekazujemy danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, w szczególności nie w celach reklamowych. Państwa dane osobowe zostaną przekazane tylko wtedy, gdy sami Państwo wyrazili zgodę na ich przekazanie lub gdy jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych i/lub nakazów urzędowych lub sądowych.


Wgląd w zapisane dane, usuwanie zapisanych danych

Kandydat ma prawo zapytać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy, a jeśli tak, to jakie dane osobowe są przechowywane przez nas. My rozpatrzymy odpowiednie żądanie niezwłocznie i udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie. Wgląd wymaga, aby kandydat udowodnił swoje uprawnienia. Wymaga to przedstawienia dowodu tożsamości ze zdjęciem. My zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku o kontrolę w przypadku uzasadnionych wątpliwości, np. co do tożsamości pytającego.

Jeśli kandydat zażąda usunięcia przechowywanych danych, my wdrożymy usunięcie danych w taki sposób, że nie będzie już możliwe korzystanie z nich przez nas. Usunięcia w ewentualnie utworzonych plikach zapasowych dokonujemy w ramach możliwości technicznych. Ewentualne ustawowe wymogi dotyczące przechowywania pozostają nienaruszone.


Podstawy prawne przetwarzania danych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych.
O ile przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy lub w ramach podobnego do umowy stosunku z Państwem, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych.
O ile przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych.
Ponadto art. 6 ust. 1 f) RODO można uznać za podstawę prawną przetwarzania danych, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a Państwa interesy, podstawowe prawa i wolności nie wymagają ochrony danych osobowych.
W ramach niniejszej Polityki prywatności zawsze wskazujemy podstawę prawną, na której opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Przechowujemy dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji relacji związanej z rekrutacją. Następnie dane zostaną usunięte, o ile nie uniemożliwiają tego przepisy prawne i jeśli kandydat nie wyraził jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystanie.
Zawsze usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe, gdy cel ich przechowywania nie ma już zastosowania. Przechowywanie może jednak mieć miejsce ponadto, jeśli jest to przewidziane przez wymogi prawne, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuniemy lub zablokujemy Państwa dane osobowe po zakończeniu odpowiednich wymagań.

Korzystanie z oferty online

Przy każdym dostępie do naszej oferty online, niezależnie od rejestracji, zbieramy następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP komputera, żądanie przeglądarki i czas tego żądania. Ponadto w ramach tego żądania zapisywany jest status i ilość przesłanych danych. Zbieramy również informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki oraz systemie operacyjnym komputera. Rejestrujemy również stronę internetową, z której nastąpiło przejście do oferty online. Adres IP Państwa komputera jest przechowywany tylko na czas korzystania z oferty online, a następnie usuwany lub anonimizowany poprzez skrócenie go. Pozostałe dane przechowywane są przez 24 miesiące.
Dane te wykorzystujemy do obsługi oferty online, w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów, określania stopnia wykorzystania oferty online oraz wprowadzania korekt lub ulepszeń. Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zastosowanie plików cookie

W naszej ofercie internetowej – jak na wielu stronach internetowych – stosowane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisują pewne ustawienia i dane do wymiany z ofertą online od nas za pośrednictwem przeglądarki. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, informację o wieku pliku cookie oraz alfanumeryczny identyfikator.
Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa komputer i natychmiast udostępnić wszelkie preferencje. Pliki cookie pomagają nam udoskonalać naszą ofertę internetową i świadczyć usługi jeszcze lepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Stosowane przez nas pliki cookie to tzw. pliki sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Sporadycznie mogą być również stosowane pliki cookie o dłuższym okresie przechowywania, aby ustawienia i preferencje użytkownika mogły być nadal uwzględniane przy kolejnych odwiedzinach naszych usług online.
Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o wysyłaniu plików cookie. Możliwe jest również ręczne usunięcie już zapisanych plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszych usług online będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub wcale, jeśli odrzucą Państwo zapisywanie plików cookie lub usuną niezbędne pliki cookie.

 

Google Analytics

Używamy Google Analytics do analiz statystycznych. Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google”). Google Analytics stosuje tzw. pliki „cookie” (ciasteczka), czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze, i które umożliwiają nam analizę korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat Państwa korzystania z niniejszej strony są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach umownych związanych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w szczególnych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi firmy Google. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie, poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku, nie będą mogli Państwo w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Mogą Państwo zapobiec zbieraniu danych wygenerowanych przez plik cookie związanych z korzystaniem ze stron internetowych (wraz z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczki do przeglądarki udostępnione przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych). Jesteśmy zdania, że ze względu na podjęte środki ochronne (anonimizacja i możliwość sprzeciwu) przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej oferty online należy uznać za uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Retargetowanie i remarketing

Retargetowanie lub remarketing to technologie, które wyświetlają odpowiednie reklamy użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, nawet po opuszczeniu tej strony. W tym celu konieczne jest ponowne rozpoznanie użytkowników Internetu poza własną stroną internetową, do czego wykorzystywane są pliki cookie odpowiednich usługodawców; ponadto uwzględniane są wcześniejsze zachowania użytkowników. Na przykład, gdy użytkownik ogląda pewne produkty, te lub podobne produkty mogą być mu później wyświetlane jako reklamy na innych stronach internetowych. Są to spersonalizowane reklamy dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników. Dla tej spersonalizowanej reklamy nie jest konieczne, aby użytkownik był zidentyfikowany poza ponownym rozpoznaniem. Dlatego nie łączymy danych wykorzystywanych do retargetowania lub remarketingu z żadnymi innymi danymi.
Wykorzystujemy takie technologie do włączania ogłoszeń w Internecie. Do umieszczania reklam wykorzystujemy dostawców zewnętrznych (np. Facebook). Korzystamy między innymi z ofert firmy Google, która umożliwia automatyczne wyświetlanie produktów interesujących dla użytkownika Internetu. Ta funkcja realizowana jest przez pliki cookie. Dalsze informacje na temat tych technologii można znaleźć w polityce prywatności Google na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Instalacji plików cookie dla Google Remarketing i Google AdWords Conversion Tracking można zapobiec poprzez ustawienie odpowiedniego oprogramowania przeglądarki, wyświetlając stronę internetową http://www.google.com/policies/privacy/ads/ i zmieniając odpowiednie ustawienia.
Umieszczenie reklam stanowi nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.

Newsletter

Gdy zapiszą się Państwo do naszego newslettera, Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do naszych własnych celów reklamowych, dopóki nie zrezygnują Państwo z subskrypcji. Będą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną regularne informacje na aktualne tematy, a także e-maile na specjalne okazje, jak np. wyjątkowe promocje. E-maile mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane w oparciu o nasze informacje o Państwu.
Aby zapisać się do naszego newslettera, o ile nie wyrazili Państwo na to zgody w formie pisemnej, stosujemy tzw. procedurę double opt-in, tzn. wyślemy Państwu newsletter drogą elektroniczną tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdzą Państwo, że chcą, abyśmy aktywowali wysyłkę newslettera. Następnie wyślemy Państwu wiadomość e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego newslettera poprzez kliknięcie na link zawarty w tej wiadomości.
Sendinblue jest wykorzystywany jako oprogramowanie do obsługi newslettera. Państwa dane zostaną przekazane firmie Sendinblue GmbH (Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin). Sendinblue ma zakaz sprzedaży Państwa danych oraz wykorzystywania ich do celów innych niż wysyłka naszego newslettera. Firma Sendinblue jest ponadto zobowiązana wymogami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawnych i działa wyłącznie na nasze polecenie. Sendinblue jest niemieckim dostawcą, z certyfikatem TÜV Rheinland. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli wyraźnie zapisali się Państwo do newslettera. W ramach wymogów prawnych może się również zdarzyć, że otrzymują Państwo od nas nasz newsletter bez wyraźnej zgody, ponieważ zamówili Państwo u nas towary lub usługi, otrzymaliśmy w tym kontekście Państwa adres e-mail i nie sprzeciwili się Państwo otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną. W tym przypadku podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w przekazywaniu reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO.
Zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych, w szczególności adresu e-mail, oraz na ich wykorzystywanie do przesyłania newslettera, można w każdej chwili dobrowolnie odwołać ze skutkiem na przyszłość. Na końcu każdego newslettera znajdą Państwo link, który umożliwia natychmiastowe wypisanie się z otrzymywania newslettera. Po otrzymaniu Państwa odwołania nie będziemy już wykorzystywać Państwa danych w celu wysyłania newsletterów. Mogą Państwo również w każdej chwili zapisać się do newslettera, wysyłając e-mail na adres marketing(at)pieninggmbh.de.

 

Portal do rekrutacji kandydatów

Po otrzymaniu aplikacji za pośrednictwem portalu do rekrutacji kandydatów Państwa dokumenty zostaną przekazane drogą elektroniczną do odpowiednich pracowników naszej firmy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną przechowywania danych kandydata jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Formularz kontaktowy

W przypadku chęci skorzystania z formularza kontaktowego w naszej ofercie internetowej, zbieramy dane osobowe, które podadzą Państwo w formularzu kontaktowym, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail. Przechowujemy również adres IP oraz datę i godzinę zapytania. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w celu umożliwienia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub prośbę. Sami Państwo decydują, jakie informacje przesyłają nam za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po załatwieniu przez nas sprawy dane będą wstępnie przechowywane na wypadek ewentualnych zapytań. W każdej chwili można zażądać usunięcia danych, w przeciwnym razie usunięcie nastąpi po całkowitym zakończeniu sprawy; ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają w każdym przypadku nienaruszone.
 

Media społecznościowe

W naszej ofercie online znajdą Państwo linki do sieci społecznościowych Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, sieci kariery Xing, platformy oceny pracodawców kununu oraz serwisu krótkich wiadomości WhatsApp Business lub PitchYou. Linki można rozpoznać po odpowiednim logo dostawców.
Kliknięcie na linki otwiera odpowiednie strony mediów społecznościowych, dla których niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących tam przepisów można znaleźć w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych u poszczególnych dostawców. Przed wywołaniem odpowiednich linków nie są przekazywane odpowiedniemu dostawcy żadne dane osobowe. Państwa dostęp do podlinkowanej strony jest jednocześnie podstawą do przetwarzania danych przez odpowiednich dostawców.
 

Prawa jednostki

Przysługują Państwu liczne prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Przede wszystkim mają Państwo pełne prawo do informacji, a w razie potrzeby mogą Państwo zażądać korekty i/lub usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania oraz mają prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazują oraz które przetwarzamy i przechowujemy. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Cofnięcie zgody i sprzeciw

Po udzieleniu zgody mogą Państwo w każdej chwili dobrowolnie ją odwołać ze skutkiem na przyszłość. Wskutek odwołania zgody nie zostaje naruszona legalność przetwarzania w oparciu o zgodę aż do czasu odwołania. Osobą kontaktową w tym zakresie jest nasz inspektor ds. ochrony danych.
Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, lecz na innej podstawie prawnej, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych. Państwa sprzeciw prowadzi do kontroli i w razie potrzeby zakończenia przetwarzania danych. Zostaną Państwo poinformowani o wyniku kontroli i – jeśli przetwarzanie danych ma być mimo to kontynuowane – otrzymają Państwo od nas bardziej szczegółowe informacje, dlaczego przetwarzanie danych jest dopuszczalne.


Przetwarzanie zamówienia

W przypadku przetwarzania zamówienia my będziemy przestrzegać wymogów prawnych.

 


Reklamacje

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych nie odbywa się zgodnie z niniejszą polityką prywatności lub obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, mogą Państwo złożyć skargę do naszego inspektora ds. ochrony danych. Inspektor ds. ochrony danych dokona następnie kontroli sprawy i poinformuje Państwa o jego wyniku. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są zwykle oznaczone jako takie. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu na stronach, do których prowadzą linki, przestrzegane są obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Dlatego też zalecamy, aby zapoznali się Państwo również z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych na innych stronach internetowych.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Status niniejszej Polityki prywatności jest oznaczony datą (poniżej). W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na niniejszą Politykę prywatności ze skutkiem na przyszłość. Zmiana następuje w szczególności w przypadku technicznych dostosowań oferty online lub w przypadku zmiany wymogów dotyczących ochrony danych. Do aktualnej wersji przepisów o ochronie danych osobowych można zawsze dotrzeć bezpośrednio poprzez ofertę online. Należy więc od czasu do czasu zaglądać do tych przepisów. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszych przepisów o ochronie danych są nieważne, pozostałe przepisy pozostają nienaruszone.

 

Inspektor ds. ochrony danych i kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszego postępowania z danymi osobowymi lub potrzebują dalszych informacji na temat ochrony danych, należy skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych. Wszelkie zapytania można kierować na następujący adres kontaktowy:

Piening GmbH
Altmühlstrasse 30
33689 Bielefeld
datenschutz(at)pieninggmbh.de  

Stan niniejszej Polityki prywatności Styczeń 2024

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.