Polityka prywatności

Przepisy o ochronie danych - Piening Personal

Ogólne

Firma Piening sp.z.o. (zwana dalej "my" lub "PieningPersonal"), jest jako operator oferty internetowej odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty internetowej. Nasze dane kontaktowe znajdują się w impressum oferty online, a osoby kontaktowe są w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych  wymienione bezpośrednio w niniejszych przepisach o ochronie danych osobowych. Użyte w niniejszym tekście określenia "Wnioskodawca" i "Użytkownik"  obejmują osoby wszystkich płci. Są one stosowane wyłącznie w celu poprawnej czytelności.
Ochrona danych osobowych ma dla nas wysoki priorytet. Zapisujemy, przechowujemy i korzystamy z Pańskich danych osobowych wyłącznie zgodnie z treścią niniejszych przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych. Dlatego też ściśle przestrzegamy przepisy prawne dotyczące ochrony danych (w szczególności niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz unijnego RODO). Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych podlega również przepisom ustawy o telemediach (TMG), a w przypadku osób ubiegających się o pracę - niemieckiej ustawy o pracy czasowej (AÜG).

Dane osobowe / Jakie informacje gromadzimy? 

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub dane które można zidentyfikować do
do osobie fizycznej. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres email lub adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z tożsamością użytkownika (takie jak dane statystyczne, lub takie jak liczba użytkowników korzystających z oferty online), nie są jednak uważane za dane osobowe.
Możesz korzystać z naszej oferty online bez ujawniania swojej tożsamości lub danych osobowych. Będziemy wtedy zbierać tylko ogólne informacje o wizycie na naszej stronie internetowej. W przypadku niektórych oferowanych usług dane osobowe użytkownika są jednak zbierane. Dane te będą przetwarzane przez nas wyłącznie w celu korzystania z niniejszej oferty online, a w szczególności w celu dostarczenia pożądanych informacji. Przy zbierania danych osobowych należy podać tylko te dane, które są absolutnie niezbędne. Dalsze informacje mogą być również przekazywane na zasadzie dobrowolności. W każdym przypadku zwracamy uwagę na to, czy chodzi o pola obowiązkowe, czy też o dane dobrowolne. Automatyczne podejmowanie decyzji na podstawie Państwa danych osobowych nie odbywa się w związku z korzystaniem z naszej oferty online.

Przetwarzanie danych osobowych / Jak chronimy Pańskie dane?

Państwa dane będą przechowywane przez nas na specjalnie chronionych serwerach na terenie Unii Europejskiej. Są one chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub dystrybucją danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do Państwa danych jest możliwy tylko dla kilku upoważnionych osób. Odpowiadają oni za wsparcie techniczne, handlowe lub redakcyjne serwerów.
Podejmujemy fizyczne, techniczne, organizacyjne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i zmianą. Te środki bezpieczeństwa obejmują zapory sieciowe, szyfrowanie danych, fizyczne ograniczenia dostępu dla naszych centrów danych, przydzielanie i stosowanie haseł, koncepcje autoryzacji i kontrole autoryzacji dostępu do danych. 
Pańskie dane osobowe są przesyłane w zaszyfrowanej formie przez internet. Do transmisji danych używamy szyfrowania SSL (Secure Socket Layer).
Dążymy do ciągłej optymalizacji naszych koncepcji i systemów bezpieczeństwa. 

Czy z naszych usług mogą korzystać osoby niepełnoletnie? 

Piening Personal nie zbiera świadomie żadnych informacji od osób niepełnoletnich lub innych osób, które nie są w stanie legalnie korzystać z naszych usług i stron internetowych. Niech Państwo się z nimi skontaktujecie z nami, jeśli podejrzewacie, że nieumyślnie lub nieprawidłowo zebraliśmy informacje od osoby małoletniej, abyśmy mogli je natychmiast usunąć, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowania danych. 

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych osobom trzecim 

Kandydat/ka zgadza się, że Piening Personal może wykorzystać jego/jej dane kontaktowe w celu nawiązania i utrzymywania kontaktów oraz że wszystkie zgłoszenia dotyczące tego stosunku użytkowania mogą być wysyłane pocztą elektroniczną, chyba że inny formularz jest prawnie wymagany.

Piening Personal wykorzystywuje informacje kandydata, w szczególności jego danych osobowych, do celów pośrednictwa pracy, w szczególności w przypadku pracy czasowej lub pośrednictwa personelu. Aby móc zaoferować kandytatowi dopasowane zadania zawodowe, zbiera Piening Personal w tym celu dane osobowe i przetwarza i przechowuje je w tym celu dane osobowe. Dane te obejmują co najmniej: nazwisko, imię, datę urodzenia, pełny adres, dane kontaktowe, aktualną sytuację zawodową, pożądane miejsce zatrudnienia, dostępność i życzenia zawodowe wnioskodawcy. Ponadto, Piening Personal potrzebuje wszystkie informacje, które są zazwyczaj zawarte w życiorysie, aby zapewnić udane umieszczenie.

Plening Personal wykorzystuje dane kandydata w zakresie, w jakim jest to niezbędne do nawiązania i ukształtowania relacji w przebiegu aplikacji oraz do mediacji w działalności kandytata. Knadydat wyraża zgodę na przekazanie dokumentów aplikacyjnych zainteresowanym osobom trzecim. Jeśli dane są przekazywane osobom trzecim w wyżej wymienionych celach, Piening Personal nie ma wpływu na przechowywanie, wykorzystywanie lub usuwanie tych danych przez osobę trzecią; w związku z tym wszelkie roszczenia dotyczące ochrony danych są w tym przypadku kierowane wyłącznie do tej osoby trzeciej. Składając zdjęcia do Piening Personal, kandydat wyraża zgodę na przekazanie ich wraz z dokumentacją aplikacyjną zainteresowanym osobom trzecim. Jeśli kandydat chce ograniczyć grupę stażystów, musi on o tym poinformować Piening Personel. 

Piening Personal będzie przechowywał dane zgodnie z przepisami prawa, nawet po rozwiązaniu stosunku pracy i będzie przekazywał je również organowi nadzorczemu, o ile jest to wymagane zgodnie z § 8 AÜG. Piening Personal przechowuje dane tak długo, jak jest to konieczne do wykonania aplikacji. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że jest to sprzeczne z przepisami ustawowymi lub kandydat wyraźnie zgodził się na ich dalsze wykorzystanie. 
Ponadto nie będziemy przekazywać danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, w szczególności nie w celach reklamowych. Państwa dane osobowe zostaną przekazane wyłącznie za Państwa zgodą jeżeli jesteśmy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie przepisów prawa i lub nakazów sądowych lub urzędowych. 

Wgląd do przechowywanych danych, usuwanie przechowywanych danych 

Kandydat ma prawo zapytać pisemnie lub pocztą elektroniczną, czy i jeśli tak, jakie dane osobowe są przechowywane przez Piening Personal. Piening Personal będzie przetwarzać odpowiednie żądania niezwłocznie i odpowiadać na nie w rozsądnym terminie. Inspekcja jest uzależniona od udowodnienia kandydata kwalifikacji. Wymagany jest dowód tożsamości ze zdjęciem. Piening Personal zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wgląd w przypadku uzasadnionych wątpliwości, np. co do tożsamości osoby ubiegającej się.
Jeśli zgłaszający życzy sobie usunięcia przechowywanych przez niego danych, Piening Personal wykona usunięcie tych danych w taki sposób, że nie będzie już możliwe obnażenie danych osobowych w celu ich wykorzystania. Utworzone pliki kopii zapasowych zostaną usunięte przez Piening Perdsonel w zakresie możliwości technicznych. Nie ma to wpływu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania.

Prawne podstawy przetwarzania danych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych. 
W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy lub w ramach stosunku umownego z Państwem, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych. 
W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych. 
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO może być również wykorzystywane jako podstawa prawna do przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zabezpieczenia słusznych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, a Państwa interesy, podstawowe prawa i wolności nie wymagają ochrony danych osobowych. 
W ramach niniejszych przepisów o ochronie danych osobowych zawsze wskazujemy podstawę prawną, na której opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Usunięcie i czas przechowywania danych

Pańskie dane przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do wykonania aplikacji. Po tym okresie dane zostaną usunięte, chyba że prawo stanowi inaczej i kandydat wyraźnie zgodził się na ich dalsze wykorzystanie. 
Zawsze usuwamy lub blokujemy Pańskie dane osobowe, jeśli cel przechowywania przestaje być aktualny. Jednakże dane mogą być również przechowywane, jeśli jest to przewidziane przez wymogi prawne, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe po zakończeniu odpowiedniej dyrektywy. 

Korzystanie z oferty online 

Przy każdym wejściu na naszą ofertę online, niezależnie od rejestracji, zbieramy następujące informacje o Pańskim komputerze: adres IP komputera, żądanie z przeglądarki i czas tego żądania. Ponadto status i ilość przekazywanych danych są rejestrowane w ramach tego wniosku. Zbieramy również informacje o produktach i wersjach przeglądarki oraz systemie operacyjnym używanego komputera. Rejestrujemy również stronę internetową, z której dostępna była oferta online. Adres IP Państwa komputera jest przechowywany wyłącznie na czas korzystania z oferty online, a następnie jest usuwany lub anonimizowany poprzez skrócenie go. Pozostałe dane są przechowywane przez 24 miesiące. 
Dane te wykorzystujemy do funkcjonowania oferty online, w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów, do określania sposobu korzystania z oferty online oraz do wprowadzania zmian i ulepszeń. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polega również w na tych celach.

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie są wykorzystywane w naszej ofercie internetowej - tak jak na wielu stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Pańskim komputerze i które przechowują pewne ustawienia i dane do wymiany z naszą ofertą online poprzez Pańską przeglądarkę. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której plik cookie został wysłany, informacje o wieku pliku cookie i identyfikator alfanumeryczny. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie komputera i natychmiastowe udostępnienie wszelkich ustawień. Cookies pomagają nam ulepszać naszą ofertę online oraz oferować lepsze i jeszcze bardziej zindywidualizowane usługi. Dotyczy to również naszego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
Cookies używane przez nas są tzw. Session-Cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Czasami można również używać plików cookie o dłuższym okresie przechowywania, tak aby preferencje i preferencje użytkownika mogły być brane pod uwagę przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej.
Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby informowała o przesyłaniu plików cookie. Możliwe jest również ręczne usunięcie plików cookie, które zostały już zapisane w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszej oferty online może być możliwe tylko w ograniczonym zakresie lub nie być możliwe w ogóle, jeśli się odmówi przechowywaniu plików cookie lub usunie niezbędne pliki cookie.

Google Analytics

Używamy Google Analytics do analizy statystycznej. Google Analytics jest usługą analizy sieciowej świadczoną przez Google Inc, 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Google wcześniej zmniejszy adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki która jest dostępna pod następującym linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout Dalsze informacje na ten temat znajdują się tu  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 
lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych). Uważamy, że ze względu na podjęte środki zabezpieczające (anonimizacja i możliwość sprzeciwu) przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej oferty internetowej należy uznać za uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Retargeting und Remarketing

Retargeting lub remarketing odnoszą się do technologii, w których użytkownicy, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, nadal otrzymują odpowiednią reklamę, nawet po opuszczeniu tej strony. W tym celu jest konieczne rozpoznanie internautów poza ich własną stroną internetową, do której używane są pliki cookie odpowiedniego dostawcy usług; ponadto są brane pod uwagę wcześniejsze zachowania użytkowników. Na przykład, jeśli użytkownik patrzy na niektóre produkty, te lub podobne produkty mogą być później wyświetlane jako reklamy na innych stronach internetowych. Jest to zindywidualizowana reklama dostosowana do potrzeb indywidualnych użytkowników. W przypadku tej spersonalizowanej reklamy nie jest konieczne, aby użytkownik został zidentyfikowany w sposób nieuznawany. Dane wykorzystywane do zmiany ukierunkowania lub ponownego wprowadzenia do obrotu nie są zatem łączone z żadnymi innymi danymi. 
Takie technologie wykorzystujemy do zamieszczania reklam w Internecie. Do zamieszczania reklam wykorzystujemy dostawców zewnętrznych (np. Facebook). Korzystamy m. in. z ofert Google, co umożliwia automatyczne wyświetlanie interesujących internautów produktów. Ta funkcja jest zaimplementowana przez cookies. Więcej informacji na temat tej technologii można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem policies.google.com/privacy. Instalacji plików cookie dla Google Remarketing i Google AdWords Conversion Tracking można zapobiec, ustawiając odpowiednie oprogramowanie przeglądarki internetowej, wchodząc na stronę www.google.com/policies/privacy/ads/ i zmieniając odpowiednie ustawienia. 
Umieszczenie reklamy jest naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Newsletter

Po zarejestrowaniu na nasz Newsletter Twój adres e-mail będzie wykorzystywany do celów reklamowych, do momentu, kiedy zrezygnujesz z subskrypcji. Będziesz otrzymywać drogą mailową regularne informacje na aktualne tematy, a także np. z powodu specjalnych promocji. E-maile te bazując na naszych informacjach na Twój temat mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane.

Do zarejestrowania się na nasz Newsletter używamy, o ile nie udzieliłaś nam pisemnej zgody, tzw. procedury Double-Opt-In, co oznacza, że będziemy Ci wysyłać Newsletter mailem dopiero wtedy, kiedy jednoznacznie potwierdzisz, że powinniśmy aktywować Ci jego wysyłanie. Wyślemy Ci powiadomienie e-mailem i poprosimy Cię, byś kliknięciem na link podany w wiadomości potwierdziła, że chcesz otrzymywać nasz Newsletter.

Do wysyłania Newslettera używamy programy Newsleter2Go. Twoje dane będą przekazywane do Newsletter2Go GmbH (Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin). Newsletter2Go nie może sprzedawać Twoich danych ani używać ich do innych celów niż wysyłanie naszego Newslettera. Newsletter2Go jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o Ochronie Danych, a także innych przepisów prawnych i działa wyłącznie na nasze polecenie. Newsletter2Go jest niemieckim usługodawcą, certyfikowanym przez TÜV Rheinland (Nadrenia). Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/. 

Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych stanowi Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), którego udzieliłaś zapisując się na Newsletter. Zgodnie z przepisami prawnymi jest również możliwe, że otrzymasz nasz Newsletter także bez wyraźnego wyrażenia na to zgody, ponieważ  zamówiłaś u nas produkty lub usługi, a my w związku z tym otrzymaliśmy Twój adres e-mail, a Ty nie sprzeciwiłaś się otrzymywaniu informacji drogą mailową. W takim przypadku podstawę prawną do przekazywania Ci reklam stanowi Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

Udzieloną zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych, takich jak w szczególności adres e-mail oraz jego wykorzystywanie do wysyłania Newslettera, możesz cofnąć w każdej chwili, by nie były one wykorzystywane w przyszłości. Na końcu każdego Newslettera znajduje się link, za pomocą którego możesz od natychmiast anulować otrzymywanie Newslettera. Po otrzymaniu Twojej rezygnacji nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do celów wysyłania Newslettera. W każdej chwili możesz także zrezygnować z otrzymywania Newslettera wysyłając e-mail na adres marketing@pieninggmbh.de.

Portal kandydatów

Po otrzymaniu wniosku za pośrednictwem portalu aplikującego, Państwa dokumenty zostaną przesłane drogą elektroniczną do odpowiedzialnych pracowników naszej firmy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane dane będą przechowywane w celu przetworzenia stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą prawną do przechowywania danych kandydata jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Formularz kontaktu
Jeśli chcą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego w naszej ofercie online, zapisujemy w formularzu kontaktowym Państwa dane osobowe, a w szczególności nazwisko i adres e-mail. Przechowujemy również adres IP oraz datę i godzinę zgłoszenia. Przetwarzamy dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wyłącznie w celu realizacji Państwa zapytania. Mogą Państwo sami zdecydować, jakie informacje chcą nam przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest Pańska zgoda odpowiednia z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Po opracowaniu sprawy dane będą przechowywane początkowo w przypadku jakichkolwiek zapytań. W każdym momencie można zażądać usunięcia danych. W przeciwnym razie usunięcie następuje po całkowitym załatwieniu sprawy; prawne obowiązki w zakresie przechowywania pozostają w każdym przypadku nienaruszone. 

Media socjalne

W naszej ofercie online znajdą Państwo linki do serwisów społecznościowych Facebook, Google+ i Instagram, sieci karier Xing, platformy oceny pracodawców kununununu oraz serwisu krótkich wiadomości Twitter. Linki można rozpoznać po logo danego dostawcy. 
Klikając na linki, otworzą są odpowiednie strony mediów społecznościowych, do których niniejszy przepis o ochronie danych nie zostaje zastosowany. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat obowiązujących tam przepisów należy zapoznać się z przepisami o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. Żadne dane osobowe nie są przekazywane odpowiednim dostawcom przed wywołaniem odpowiednich łączy. Państwa dostęp do strony, do której prowadzą linki, jest również podstawą do przetwarzania danych za pomocą odpowiednich dostawców. 

Prawa osób dotkniętych od RODO

Państwo mają szerokie prawa w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych. Następnie ma Państwo pełne prawo do informacji i w razie potrzeby mogą zażądać poprawienia jak i usunięcia lub zablokowania swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania danych i mieć prawo sprzeciwu. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych, które nam Państwo przekazali. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, mogą się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych.

Odwołanie zgody i sprzeciw 

Po wyrażeniu zgody można ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest nasz inspektor ochrony danych. 
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie odbywa się za zgodą, lecz na innej podstawie prawnej, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Państwa sprzeciw doprowadzi do przeglądu i, w razie konieczności, do zakończenia przetwarzania danych. Zostaną Państwo poinformowani o wynikach przeglądu i - jeśli jednak przetwarzanie danych ma być kontynuowane - dostarczymy Państwu bardziej szczegółowych informacji, dlaczego i w jakich ramach przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

Przetwarzanie zleceń

W przypadku realizacji zamówienia, Piening Personal spełnia wymogi prawne.

Dolegliwości

Jeśli Państwo uważa, że nie przetwarzamy Pańskich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności lub odpowiednią Polityką Prywatności, możecie złożyć skargę do naszego Urzędnika d.s.. Inspektor ochrony danych zbada sprawę i poinformuje Państwa o wynikach badania. Państwo mają również prawo odwołania się do organu nadzorczego.

Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta online może zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są zazwyczaj oznaczone jako takie. Nie mamy wpływu na to, w jakim zakresie na stronach, do których prowadzą linki, przestrzegane są obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na innych stronach internetowych.

Zmiany w przepisach o ochronie danych

Status tego przepisu o ochronie danych jest oznaczony datą wskazaną (poniżej). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego przepisu o ochronie danych w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany są wprowadzane w szczególności w przypadku zmian technicznych oferty online lub zmian przepisów o ochronie danych osobowych. Aktualna wersja przepisów o ochronie danych osobowych jest zawsze dostępna bezpośrednio w ofercie online. W związku z tym należy od czasu do czasu zapoznać się z tymi przepisami. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Inspektor ochrony danych i kontakt 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub dalszych informacji dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Wszelkie pytania można kierować na poniższy adres kontaktowy:

Piening GmbH
Altmühlstrasse 30
33689 Bielefeld
datenschutz@pieninggmbh.de    

Status niniejszych w przepisach o ochronie danych: Maj 2018

Aby umożliwić prezentację naszych ofert na tej stronie internetowej, stosujemy pliki cookie, które są absolutnie niezbędne dla podstawowych funkcji strony.

Ponadto stosujemy dalsze, opcjonalne pliki cookie w celu stałej optymalizacji naszej oferty. Pełną listę i opis tych plików cookie można znaleźć klikając na przycisk Szczegóły. Istnieje równie możliwość zaakceptowania wszystkich lub tylko niezbędnych plików cookie. Należy pamiętać, że nasza oferta z ograniczoną liczbą plików cookie może nie być w pełni użyteczna.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.